www.splitsingnee.nl

Pers

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht LME

Arnhem - 27 juni 2007

"Splitsing is in strijd met motie en alle eerdere toezeggingen"

Personeel grote energiebedrijven dreigt minister EZ met kort geding

Rode kaart voor minister Van der Hoeven   

Arnhem, 27 juni – De medewerkers van de grote energiebedrijven zoals Eneco, Essent, NUON en Delta blijven zich fel verzetten tegen de voorgenomen splitsing van hun bedrijven. De splitsing in een overheidsgedomineerd netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf dat mag worden verkocht, zet de deur open voor uitverkoop aan buitenlandse giganten. En vormt daarmee een groot gevaar voor duizenden banen in de energiesector.

Minister Maria van der Hoeven heeft op 1 augustus het voornemen tot splitsing aangekondigd. Zij doet dit ondanks een nadrukkelijke uitspraak van de Eerste Kamer dat splitsing niet hoeft, zolang de overige EU-landen dat ook niet doen. De motie Doek/Sylvester c.s. roept de regering namelijk op de splitsingswet op te schorten totdat er meer duidelijkheid is over een Europese Richtlijn én de grote financiële risico’s van splitsing. Aan de motie is – begrijpelijk – een voorwaarde gekoppeld: “tenzij het publiek en onafhankelijk netwerk in gevaar komt”. Toenmalig minister van EZ Wijn heeft eind vorig jaar bevestigd dat de regering de genoemde motie zal uitvoeren. En dat hij deze expliciet onder de aandacht van de nieuwe minister zal brengen.

De huidige minister Van der Hoeven legt deze afspraken en toezeggingen echter geheel naast zich neer. Ook al is er in de tussentijd niets veranderd: er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden die de uitvoering van de wet noodzakelijk maken. Zoals ook wordt bevestigd door de onafhankelijke toezichthouder DTe (een afdeling van de NMa). Bovendien is de onafhankelijkheid van het netwerk geen moment in gevaar geweest. De minister kiest nu voor de hoogst ongebruikelijke weg van het Koninklijk Besluit om de splitsingswet toch direct uit te voeren. En zet hiermee en passant de Eerste Kamer buiten spel.  

De medewerkers in de energiesector, verenigd in het LME, vinden dat de minister de gemaakte afspraken en toezeggingen in de motie dient na te komen. Gebeurt dit niet, dan zien de medewerkers nog maar één uitweg: een kort geding tegen de minister. In de bijlage staat de brief aan de minister waarin LME juridische stappen aankondigt.

Om het appèl op de minister kracht bij te zetten, zal het bestuur van LME aanstaande vrijdag om 10.45 uur in de hal van het Ministerie van EZ duizenden handtekeningen van medewerkers aan minister Van der Hoeven overhandigen. De symbolische rode kaart voor haar beleid. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht LME

Arnhem - 25 juni 2007

"Geen uitverkoop. Wij zijn ABN AMRO niet!"

Personeel van grote energiebedrijven blijft zich fel verzetten tegen splitsing

Acties op 3 NS-stations en "steuntje in de rug" voor de Eerste Kamer 

De medewerkers van de grote energiebedrijven zoals Eneco, Essent, NUON en Delta blijven zich fel verzetten tegen de voorgenomen splitsing van hun bedrijven. Minister Maria van der Hoeven (EZ) heeft dit voornemen aangekondigd. Zij doet dit ondanks een nadrukkelijke uitspraak van de Eerste Kamer dat splitsing nu juist niet hoeft, zolang de overige EU-landen dat ook niet doen. Op 28 juni debatteert de Tweede Kamer met de minister hierover. Splitsing in een netwerkbedrijf dat van de overheid blijft en een commercieel bedrijf dat mag worden verkocht, zet de deur open voor een uitverkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse giganten. Zo vreest het personeel. “Geen uitverkoop. Wij zijn ABN AMRO niet!”. Daarom wil het personeel de Eerste Kamer “een steuntje in de rug” geven bij het verzet.

De medewerkers van de energiebedrijven zullen op de NS-stations van Amsterdam, Den Haag en Utrecht flyers aan reizigers uitdelen om het grote publiek wakker te schudden. Een Petitie voorzien van tienduizenden handtekeningen van medewerkers gaat naar het kabinet. De medewerkers doen in een pamflet dat alle senatoren is toegestuurd een dringend beroep op de Eerste Kamer niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit.

• Politieke blunder van minister Van der Hoeven leidt uitverkoop in

Het besluit van de minister wordt in politiek Den Haag algemeen gezien als een politieke blunder, omdat hierdoor de meerderheid van de Tweede Kamer, die overwegend vóór splitsing is, komt te staan tegenover de Eerste Kamer die vrijwel Kamerbreed tégen splitsing is. CDA en PvdA in de senaat moeten zich nu afvragen of zij wel een kersverse minister in het stof willen laten bijten. Algemeen wordt de minister aangeduid als “eigenwijs”. Zij heeft ook geen nieuwe argumenten weten te vinden om van de wens van de Eerste Kamer af te wijken. Zelfs een speurtocht van de DTe (een afdeling van de NMa) naar nieuwe redenen om te splitsen heeft niets opgeleverd.

• Al drie juridische procedures aangekondigd

De koepelorganisatie van ondernemingsraden van de bedrijven, het LME, gaat ook juridische stappen nemen tegen het besluit, als dat er toch komt, omdat splitsing elke grond mist en dus onrechtmatig is. Ook twee grote bedrijven, Eneco en Delta, hebben het Ministerie van Economische Zaken nogmaals op de hoogte gesteld dat zij naar de rechter zullen stappen, niet alleen vanwege de onrechtmatigheid van de splitsing, maar ook vanwege de enorme kosten en de schadeclaims (miljarden) van Amerikaanse beleggers waarmee zij dreigen te worden opgezadeld.

• Oplossing

De medewerkers van de energiebedrijven dringen er bij de politiek op aan een nieuwe afweging te maken, omdat sinds de indiening van het voorstel in 2004 macht over energie een keihard politiek wapen is geworden (Rusland, Iran) en investeringen in duurzaamheid urgent blijken om het klimaat te redden. Dan heb je eigen, Néderlandse, energiebedrijven nog hard nodig. Geen uitverkoop.


 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Waardering voor open houding van Minister J.Wijn

Vakcentrales FNV, CNV en MHP: nieuwe energiesituatie vergt andere kijk op het splitsen van de energie-bedrijven

Eerst nadenken over duurzame energievoorziening, behoud van Nederlandse bedrijven en werkgelegenheid

Arnhem, 9 november - De 3 grote Vakcentrales en het LME, de vereniging van ondernemingsraden van de Nederlandse energiebedrijven, hebben er in een gezamenlijke brief bij de Eerste Kamer op aangedrongen nog eens met een frisse blik te kijken naar het wetsvoorstel tot splitsing van de energiebedrijven. De Senaat heeft behandeling van het wetsvoorstel tot splitsing voor 13 en 14 november op de agenda staan. Maar ook in de Eerste Kamer gaan steeds meer stemmen op de behandeling wel te starten, maar nog niet af te maken. PvdA, Christen Unie, SGP en Groen Links, zitten op deze lijn. Dat uitstel moet ruimte scheppen voor een grondiger studie op de totale energieproblematiek, innovatie en het behoud van Nederlandse bedrijven.

De Vakcentrales en het LME hebben hun hoop ook gevestigd op minister J.Wijn, die L-J.Brinkhorst is opgevolgd als minister van Economische Zaken. Wijn heeft in stukken aan de Eerste Kamer en in een overleg met het LME op 9 oktober aangegeven in het energiedossier een meer open houding te willen aannemen dan zijn voorganger. De Vakcentrales waarderen dat.

De Vakcentrales willen dat Eneco, Essent, NUON en Delta krachtig genoeg blijven om miljardeninvesteringen te doen in duurzame energie, wat nieuwe banen oplevert. Daarnaast kunnen deze ondernemingen zich nog tot sterke Europese spelers ontwikkelen. Na splitsing onder de huidige omstandigheden niet meer.

Splitsing zou er toe leiden dat alleen nog de netwerken in handen van provincies blijven, maar de commerciële poten van de energiebedrijven - en dus de Nederlandse klanten - zouden binnen de kortste keren worden overgenomen door grote buitenlandse energiebedrijven als E-on of RWE (Duitsland), Suez of EdF (Frankrijk) of Centrica (Engeland), waarvan een aantal al dochterbedrijven in Nederland heeft.

Zelfs het Deense Dong heeft zich deze zomer als koper gemeld voor electriciteits-bedrijven in het oosten van het land (Hoogeveen, Meppel en Staphorst), maar verloor de strijd van het Belgische Electrabel, dat weer onderdeel van het Franse Suez is. Dong heeft Intergas in wel Oosterhout al gekocht. Dus half Europa zit op het vinkentouw om zijn slag te slaan bij een nieuwe uitverkoop van Nederlandse bedrijven die na splitsing mogelijk wordt.

Ander klimaat ontstaan

Namens de werknemers wijzen mevr. A. Jongerius (FNV), R. Paas (CNV) en A. Verhoeven (MHP) nu op een aantal nieuwe aspecten die de Tweede Kamer onmogelijk in haar afweging heeft kunnen betrekken toen zij uiteindelijk besloot toch maar voor te stemmen. Nieuw is o.m:


• Geen kans bieden aan “sprinkhanen”

De nieuwe minister van EZ heeft inmiddels meermalen uitgesproken, dat hij niet wil dat Nederlandse ondernemingen worden uitverkocht aan private equity funds die vooral op korte-termijngewin uit zijn. Hij noemde ze sprinkhanen die hier alles komen kaalvreten. Hij heeft dit thema ook op de politieke agenda gezet. Splitsing echter zou daar toch de deur voor open zetten.

 

• Het CDA in de Tweede Kamer is van standpunt veranderd

De woordvoerder van de grootste regeringspartij, J.Hessels (CDA) heeft op 10 oktober in het blad van de SER ruiterlijk toegegeven, dat hij het oordeel van de validerings-commissie-Kist verkeerd heeft ingeschat. “Wel mijn grootste blunder”, zegt hij letterlijk. Vanwege dat oordeel van Kist stemde het CDA uiteindelijk toch vóór, maar heeft het daar nu spijt van.

 

• Twijfel aan de grondslag van het wetsvoorstel

De DTe onderzoekt inmiddels of er wel sprake is van kruissubsidiëring (groeps-financiering) tussen netwerkbedrijf en commercieel bedrijf. De nimmer bewezen vóóronderstelling van het wetsontwerp is nu juist dat sprake zou zijn van dergelijke kruissubsidiëring. Dat geeft wel aan dat EZ zich niet meer zo zeker voelt van  de aanvankelijke bewering. Het is zelfs de vraag of bedoelde grondslag van het wetsvoorstel nog wel intact is.

 

• SER wil meer duurzame energie

De SER-Commissie Toekomstige Energievoorziening komt binnen een  maand met een antwoord op de vraag van het kabinet: ”Hoe kunnen bedrijfsleven en sociale partners samen met de overheid werken aan de overgang naar een duurzame energie-huishouding?”.  Maar splitsen en uitverkopen van de energiebedrijven zou het duurzaamheidsbeleid van de overheid bij de handen afbreken. Wijn zou dan geen goede erfenis op Economische Zaken achterlaten.

De Voorzitters van de Raden van Bestuur van de energiebedrijven Eneco, Essent, NUON en Delta zijn bereid miljarden-investeringen in een duurzame energie-voorziening te doen. Zij hadden hiertoe - op aandringen van de Vakcentrales - een jaar geleden al een intentieverklaring ondertekend. Dat krachtige signaal is door de voorganger van deze minister nooit opgepakt. Afgelopen dinsdag hebben de 4 genoemde Voorzitters van de Raden van Bestuur opnieuw met minister Wijn over hun aanbod overlegd.

 

• Aandeelhouders willen niet verkopen

De meerderheid van de aandeelhouders en ook bestuurders van de 4 grote energiebedrijven hebben de minister inmiddels expliciet laten weten dat zij niet van plan zijn te privatiseren als zij daar niet toe gedwongen worden, zoals het wetsvoorstel nu wél zou willen.

 

• De Staat kan aandelen overnemen als een provincie toch wil verkopen

De provincie Friesland wil - als enige provincie - van zijn aandelen in (o.a.NUON) af. Ook daarvoor heeft minister Wijn nu een opening gemaakt. Hij schreef op 31 oktober aan de Eerste Kamer: “ik acht het voorstelbaar dat de staat de eigendom - juridisch en/of economisch - van de elektriciteitsnetten geheel of gedeeltelijk zou verwerven”.

Intussen heeft de provincie Noord-Holland al aangeboden de aandelen NUON van Friesland te willen overnemen. Dus de Staat hoeft er nog niet aan te pas te komen.  

 

• EU heeft geen plannen voor eigendomssplitsing

De Europese Commissie (J.M.Barroso op 13 september en nog recenter mevr. N.Kroes op 29 september) heeft duidelijk gemaakt dat er bij alle overige landen van de EU in het geheel geen tempo in de juridische scheiding van eigendom bij de Europese energiebedrijven zit. Voor het splitsen van het economische eigendom, zoals Nederland nu wil, bestaan bij de EU zelfs nog geheel geen plannen. Wél splitsen zou Nederlandse ondernemingen in een nadelige positie ten opzichte van hun ongesplitste Europese concurrenten brengen.

Al bij al redenen genoeg het wetsvoorstel eerst nog eens te bekijken, vinden de Vakcentrales, en aan meer positieve en innovatieve oplossingen te gaan werken.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht LME

Arnhem, 2 september 2006

Lichtstaking PSV-stadion van de baan

De Centrale Ondernemingsraden van DELTA, ENECO Energie, Essent en Nuon, verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven (LME) hebben besloten de stroomafsluiting van de interland Nederland – Wit Rusland niet door te zetten.

Splitsingswet

LME verzet zich al geruime tijd tegen het ingrijpende wetsvoorstel voor splitsing van de energiebedrijven, de zogenoemde “Splitsingswet”. Dit wetsvoorstel, dat zowel door LME als door de energiedirecties wordt beschouwd als buitengewoon schadelijk voor de continuïteit en zelfstandigheid van de bedrijfstak, wordt 31 oktober voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ondanks het feit dat het LME een brede en nog steeds groeiende steun verwierf voor de argumenten tegen deze wet, realiseren wij ons dat uitsluitend een “keurige uitwisseling van argumenten” te weinig gewicht in de schaal legt voor het publieke en politieke besef van de dramatische gevolgen van deze wet. Om het grote maatschappelijke gevaar van de Splitsingswet in beeld te brengen heeft LME aangekondigd tijdens de wedstrijd op 6 september de stroom in het stadion af te sluiten.

Brinkhorst en de democratie

Om de splitsingswet door de Tweede Kamer te laten aannemen heeft Brinkhorst alles gedaan wat in een democratie ondenkbaar leek: alle adviezen genegeerd, rekensommen gemanipuleerd, de Kamers voorgelogen, vakbonden, adviesraden, bezorgde wetenschappers en onze directies zwartgemaakt en een kabinet een jaar lang in gijzeling gehouden (“Als deze wet niet wordt aangenomen, dan treed ik af… en dan valt het Kabinet…”). En niemand roept hem tot de orde. Nederland zou een sterk energieland kunnen zijn, maar sinds zo’n 10 jaar wordt er niet meer gesproken over doelen (betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam) maar vooral over middelen Als dat zo doorgaat valt geheel marktconform op een dag het licht uit, zoals dat in Nieuw-Zeeland en Californië gebeurde. Het wordt hoog tijd dat politici eens leren normaal met onze bedrijven om te gaan. Met respect want wij behoren tot de Europese top. Die positie mag niet worden verkwanseld. Kabinet en Eerste Kamer hebben nu de kans om de gemaakte fouten te herstellen.

Afsluiting stroom was nooit de bedoeling

LME heeft nooit de intentie gehad stroomafsluiting werkelijk uit te voeren. LME zwicht nu dan ook niet voor dreigende schadeclaims. Op 30 augustus is een notariële akte opgemaakt, waarin staat dat het LME nooit voornemens is geweest om tot stroomafsluiting over te gaan. LME-Voorzitter Jan de Jong: “Wij zijn medewerkers van energiebedrijven. Wij zijn niet op deze wereld om de kwaliteit van stroomlevering aan te tasten. Sterker: wij zijn vreselijk trots op de fantastische leveringszekerheid die wij sinds jaar en dag bieden. Onze zorg is nou juist dat deze kwaliteit wordt aangetast door het Splitsingsvoorstel. En die zorg hebben we onderstreept met deze actie. Het gaat ons er om dat Nederland én vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer wakker worden en gaan begrijpen dat dit voorstel desastreus is voor onze bedrijven, onze werkgelegenheid, de prijsontwikkeling én de noodzakelijke investeringen in duurzaamheid”. LME hoopt met zijn acties het proces van publieke en politieke bewustwording zodanig te beïnvloeden dat de politiek op tijd gaat inzien dat dit wetsvoorstel op geen enkele wijze is gestoeld op deugdelijk energiebeleid.”

Verdere acties

LME werkt op dit moment aan een boekje, dat begin volgende week van de persen rolt. Hierin wordt nog eens haarfijn uitgelegd wat de consequenties van de Splitsingswet zijn voor de werkgelegenheid, tarieven, duurzaamheid, internationale energiepolitiek én het positieverlies ten opzichte van de Europese landen die hun energiesector níet op deze manier vrijgeven aan liberalisering en privatisering. De Jong: “In dit boekje geven wij onze mening over al deze onderwerpen. We worden hierin gesteund door experts, politici en de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Wij denken dat op basis van deze goed onderbouwde argumentatie de politiek tenminste moet kiezen voor extra bedenktijd en een open debat, alvorens een dergelijk wetsvoorstel door te zetten”.

Gedupeerde organisaties en burgers

LME hecht er aan te onderstrepen dat zijn acties nooit zullen leiden tot schade voor burgers en bedrijven. “Het enorme schrikeffect van de actie heeft ons wel wat verrast. Daar waar voetbalfans wellicht even écht hebben gevreesd voor het niet doorgaan van deze interland, betreuren wij dat overigens”.

Minister Wijn

Onze vrees dat Minister Wijn zijn oranjehart wel zou laten kloppen voor het vervreemden van delen van TNT en Unilever, maar deze beschermingsdrift minder zou voelen voor de dreigende vervreemding van de vaderlandse energiebedrijven, is er nog steeds. De minister heeft nu op de radio laten weten met ons om tafel te willen. Wij maken graag van dit aanbod gebruik en zullen hem dan ons boekje aanbieden. De Minister mag onzerzijds rekenen op een uiterst constructieve bijdrage.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Persbericht LME

Arnhem, 1 september 2006

Splitsingswet naar Eerste Kamer

De ondernemingsraden van DELTA, ENECO Energie, Essent en Nuon, verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven (LME) verzetten zich al geruime tijd met klem tegen het ingrijpende wetsvoorstel voor splitsing van de energiebedrijven, de zogenoemde Splitsingswet. Dit wetsvoorstel is door oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst met kunst & vliegwerk door de Tweede Kamer geloodst en wordt op 31 oktober aanstaande voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ondanks het feit dat het LME gedurende haar strijd een brede en nog steeds groeiende steun verwierf voor haar argumenten tegen deze wet, dreigt het gevaar dat dit wetsvoorstel nog snel door de Eerste Kamer wordt geloodst, alvorens de negatieve maatschappelijke impact van dit wetsvoornemen al te zichtbaar wordt.

Verharding acties: Verstoring Interland Nederland – Wit Rusland

Tot nu toe probeerde het LME haar argumenten tegen de splitsingswet voor het voetlicht te brengen via vriendelijke acties en een bescheiden mediacampagne. Nu het wetsvoorstel al richting Eerste Kamer wordt gestuurd, lijkt hardere actie onontkoombaar. Om die reden hebben wij ons voorgenomen om:

Op 6 september aanstaande,
tijdens de interland ‘Nederland – Wit Rusland’,
de stroom af te sluiten in en rond het PSV-stadion te Eindhoven

Er is geen keus

Als energieprofessionals begrijpen wij dat wij met deze actie veel mensen hard en onaangenaam treffen. Toch zien wij ons genoodzaakt onze bezwaren tegen de onzalige splitsingswet meer kracht bij te zetten. Alleen op deze manier kunnen wij duidelijk maken welke onzalige gevolgen deze wet heeft en kunnen wij de leden der Eerste Kamer oproepen dit gevaar te keren voor het te laat is. Ook doen wij nogmaals een oproep aan onze directies om alles te doen wat binnen hun vermogen ligt om deze wet tegen te houden.

Onze argumenten tegen het splitsen van de energiebedrijven

Op www.splitsingnee.nl onderbouwen wij onze argumenten tegen dit wetsvoorstel. Kort & goed zijn de belangrijkste bezwaren als volgt samen te vatten:


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PETITIE

 

Aan de Voorzitter van de

Commissie voor Economische Zaken

van de Tweede Kamer der Staten Generaal

 

Den Haag, 13 februari 2006

 

Zeer geachte leden van de Commissie voor Economische Zaken!

 

Wij, vertegenwoordigers van de Centrale Ondernemingsraden van de energiebedrijven in Nederland, verenigd in het LME, verzoeken u met verschuldigde eerbied het volgende:

 

1 UITSTEL

Stelt u een definitieve beslissing over het wetsvoorstel tot verplichte splitsing van de energiebedrijven voorlopig nog uit. U kunt dit altijd nog doen.

Redenen:

1.1 De energiesituatie in de wereld is drastisch veranderd. De schaarste neemt toe; er ontwikkelt zich een race naar bilaterale contracten tussen staten dan wel energiemaatschappijen om de eigen energievoorziening veilig te stellen. De liberale wereldmarkt wordt snel kleiner. Wat doet Nederland?

1.2 De noodzaak van transitie naar schone energie wordt alsmaar dringender.

Vrijwel alle partijen in uw Kamer hebben daar behartenswaardige standpunten over geformuleerd. Maar met de uitvoering is nog geen begin van betekenis gemaakt. Nederland moet juist omgebouwd worden naar een schonere en meer onafhankelijke energievoorziening.

1.3 Als wij dus onder de huidige en toekomstige omstandigheden voldoende, schone en nog betaalbare energie willen, dan zult u zich daar de instrumenten voor moeten verschaffen. Onze energiebedrijven heeft u daar dan hard bij nodig.

1.4 Let wel, Néderlandse bedrijven; geen filialen van buitenlandse reuzen waar u helemaal niets over te zeggen hebt.

1.5 Gezonde, sterke en vergrote Nederlandse bedrijven. Wat ons als personeel betreft zelfs gefuseerde bedrijven. Wij als personeel zijn helemaal niet bang voor veranderingen; rationalisering of fusie. Maar zet e.e.a. in een perspectief van nieuwe groei.

Verzwak onze bedrijven dan niet door splitsing. U zou, juist geredeneerd vanuit het publieke belang, een kapitale fout begaan als u de energiebedrijven nu zou verzwakken en de deur naar uitverkoop openzetten.

1.6 Niet voor niets hebben de 3 grote vakcentrales FNV, CNV en MHP op initiatief van het LME en met volle steun van de 4 Raden van Bestuur van Eneco, Essent, Nuon en Delta bij uw Kamer een voorstel aangedragen om juist de werkgelegenheid te vergroten in plaats van te verkleinen. (Brandbrief van 24 november 2005 van de vakcentrales en LME, en bijbehorende Intentieverklaring van de ondernemingen). Dat kan in de vorm van een miljardenprogramma voor transitie naar schone energie, zeggen vakcentrales én ondernemingen. Maar dan moet je de bedrijven wel sterk houden en niet verzwakken door splitsing.

1.7 Splitsing-sec is sowieso heilloos, dient geen enkel doel dat niet ook op andere wijze te dienen valt, kost veel geld en leidt tot jaren van vooral interne focus bij de bedrijven, in plaats van de broodnodige gerichtheid op de klant. We hoeven u toch niet meer te schetsen wat dát betekent?

1.8 Het veiligstellen van het publieke belang in de vorm van greep op de netten, kan net zo goed worden veiliggesteld door regelgeving. Maar de minister meent het beter te weten. Zoals hij ook de waarschuwingen van AER, CPB, Raad van State en 4 generaties van huidige en vorige DG’s Energie in de wind slaat.

1.9 Het moet toch ook alarmbellen doen rinkelen dat geen enkel ander land in de Europese Unie van plan is zijn energiebedrijven ook fysiek te splitsen? EdF, de gigant in Frankrijk, heeft onlangs zelfs 15% van de aandelen van het geïntegreerde bedrijf naar de beurs gebracht. Omringd door strakke regelgeving voor het veiligstellen van publieke belangen. Hoezo splitsing in een gemeenschappelijke Europese markt?

1.10 Omdat een hele sector wordt uitverkocht als we splitsen en privatiseren, is het van belang dat uit een oogpunt van industriepolitiek; zelfbeschikking in de energievoorziening; werkgelegenheid en inkomenspolitiek alle aspecten worden afgewogen en meegenomen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Een time out om dat allemaal eens op een rijtje te zetten, is daarom geboden. Waarbij het LME vindt dat privatisering niet aan de orde is.

1.11 Een brede Integrale Effecten Rapportage van splitsen en privatiseren als zodanig hoort in die brede beschouwing te worden betrokken.

1.12 Niet in het minst vanwege de hoge kosten van splitsing en de CBL’s.

1.13 Alleen al de concrete dreiging van miljardenclaims op onze bedrijven vanwege Amerikaanse beleggers in Cross Border Leases rechtvaardigt een dergelijke effecten-rapportage. De Amerikaanse overheid heeft de investeerders daar de revenuen van CBL’s inmiddels ontnomen, dus die investeerders willen zo snel mogelijk van hun contracten af.
Zoals een delegatie van EZ op 12 januari in New York nogmaals heeft moeten vaststellen.

Splitsing zet daar de deur wagenwijd voor open. De minister is eindelijk zo ver, dat hij toegeeft dat alleen al de claim voor Essent € 435 miljoen kan zijn. (Wat ook nog eens onjuist is, want die is € 1,2 miljard). Hij heeft wat betreft de dreigende claim voor de hele sector dus nog € 3 miljard schoorvoetende erkenning te gaan. Uw Kamer mag dit niet laten passeren zonder verlies van geloofwaardigheid in de soliditeit van uw besluitvorming. Dat brengt ons op de handelwijze van de minister.

 

2 HET GEVEN VAN ONJUISTE INFORMATIE DOOR DE MINISTER AFSTRAFFEN

Het tweede dat wij vragen is: roept u Minister Brinkhorst toch eens tot de orde. Hij geeft u als Kamer bij herhaling informatie die niet deugt.

a. onjuiste informatie

b. onvolledige informatie

c. uit zijn verband gerukte informatie

Wij als LME hebben dat “een keten van onwaarheden genoemd”. Een lijst voorbeelden is bijgevoegd. De Kamer verkeerd inlichten is een politieke doodzonde toch?

U mág eenvoudig niet accepteren dat u op een dergelijke wijze naar zó’n belangrijke beslissing wordt gemanipuleerd. De 28.000 medewerkers in de sector plus nog de collega’s van de toeleveringsbedrijven zien dat ook. Ze vertellen het hun huisgenoten, familie en vrienden. Wij zijn het nu aan het verspreiden naar partijafdelingen. Op onze website “SplitsingNee” scoorden we binnen een week 100.000 hits. Een TNS NIPO-enquête noteerde 82% tegenstanders onder de burgers en dus kiezers. Van de aandeelhouders is inmiddels 83% niet voor splitsing. De mensen zijn niet gek!

Er is veel te doen over de kloof tussen burgers en politiek. En het gebrek aan vertrouwen. U kunt vandaag nog beginnen met dat vertrouwen weer wat te vergroten door af te straffen dat u op een dergelijke wijze wordt geïnformeerd.

Ten slotte, wij als Centrale Ondernemingsraden zijn u dankbaar dat u onze argumenten het afgelopen jaar heeft willen aanhoren. We hopen dat ze u zullen inspireren tot de juiste beslissing.

Wij zullen zolang als het nodig is onze strijd voortzetten; zonodig bij de Eerste Kamer, het Europese Hof en verder. Zoals we ook de burgers zullen blijven waarschuwen.

Wij geloven nog in een gezonde werking van de Tweede Kamer. Stelt u ons niet teleur.

 

Met gevoelens van hoogachting,

                                                                

Jan de Jong,

voorzitter LME

                                                                       

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ingezonden brief LME - De Telegraaf 13 februari
 

Mooie vraag om voor te leggen aan lezers:

Mag een D’66-minister dan wél liegen ?

Pechtold zou de vuile trucs van zijn partijgenoot Brinkhorst eens moeten aanpakken

 

D’66 minister Alexander Pechtold heeft er zich zeer aan geërgerd dat in politiek Den Haag alles 'veel vuiler en vunziger is dan mensen denken' . Maar dan zou hij eens kunnen beginnen met zijn collega en partijgenoot Laurens-Jan Brinkhorst aan te pakken.

Want die is nu al meer dan een jaar bezig om systematisch een verkeerde voorstelling van zaken te geven over de redenen voor en de gevolgen van het in tweeën hakken van de energie-bedrijven. In zijn gretigheid om te scoren als voorloper in de EU – waar geen land aanstalten maakt zijn voorbeeld te volgen, integendeel – draait Brinkhorst de Tweede Kamer en de consument een rad voor ogen.

Hier verderop volgt een lijst van onwaarheden van Brinkhorst.

Brinkhorst mag desondanks nog blijven zitten. Allereerst omdat de grootste regeringspartij het CDA - dat vierkant tegen het splitsingsplan is - de minister niet al te hard durft aan te pakken. Het CDA is bang voor diens aftreden, het wegvallen van D’66 uit de coalitie, een kabinetscrisis en nieuwe verkiezingen met groot verlies voor het CDA.

En vervolgens omdat Brinkhorst voor het plan tot splitsing tot op heden de steun had van oppositiepartij (!) de Partij van de Arbeid.

Energiespecialist Ferd Crone heeft zich vastgebeten in zijn ideologisch dogma dat de electriciteitsnetten per sé in handen van “de gemeenschap” moeten blijven.

Maar ook in de PvdA krabt men zich nu achter de oren over de kosten van de splitsing, waardoor de energierekening voor de consument omhoog wordt gejaagd. Direct € 52 per jaar; als Amerikaanse schadeclaims ook doorgaan nog eens zo’n bedrag, tot totaal € 100 per jaar. De PvdA-fractie heeft Ferd Crone nu opgedragen de minister wat aan de kosten te laten doen.

Dat kan de minister overigens helemaal niet want bedrijven uit elkaar trekken kost nu eenmaal geld (andere gebouwen, auto’s overspuiten, nieuw briefpapier, nieuwe reclames, sociale plannen, een reeks nieuwe topmanagers er bij, verloren gaan van efficient werken doordat afdelingen dicht bij elkaar zaten, etc....)

 

De systematische onwaarheden en verdraaiing van feiten door minister Brinkhorst in het splitsingsdossier
 

1.         Benadeling van concurrenten geenszins aangetoond

De minister beweert dat de energiebedrijven concurrenten benadelen met te hoge transportkosten als die hun eigen stroom over de netten van Eneco, Essent, Nuon of Delta voeren. Voor die vermeende kruissubsidies heeft de minister nog nooit bewijs kunnen aandragen. Met heel zijn controledienst de DTe niet. Dus de grondslag voor de splitsing alleen al is een pure verdachtmaking.

 

2.         Aandeelhouders zijn niet vóór, maar juist tegen verkoop van aandelen

De minister beweert dat de meeste van de aandeelhouders (dat zijn provincies en gemeenten) voorstander van splitsing zouden zijn, zodat zij hun aandelen voordelig zouden kunnen verkopen. Hij schrijft dat in zijn stukken aan de Kamer en ook in een brief van 22 december 2005 aan FNV, CNV, MHP en LME, (2e alinea), die een reactie is op onze Brandbrief van 22 november. Absoluut uit de duim gezogen. De meerderheid van provincies en gemeenten heeft zich in officiële besluiten juist vierkant tegen splitsing verklaard of heeft nog helemaal geen standpunt bepaald. Dat weet Brinkhorst, die regelmatig aandeelhouders op het ministerie heeft ontboden, natuurlijk zelf ook wel. Hij liegt dus gewoon.

Standpunt van provinciale aandeelhouders

Standpunt van gemeentelijke aandeelhouders

 Standpunt van Essent aandeelhouders

 Standpunt van Eneco aandeelhouders

Standpunt van Nuon aandeelhouders

Standpunt van Delta aandeelhouders

 

3.         Er ontstaat juist mínder concurrentie door splitsing, niet méér.

De minister beweert dat meer concurrentie goed voor de consument is, omdat het producenten dwingt zo goedkoop mogelijk te leveren. Op papier klopt dat.

In de praktijk natuurlijk niet, want:

• Verreweg het grootste deel van de prijs wordt bepaald door grondstoffen-prijzen en belastingen. De kosten van wat de energiebedrijven zelf doen, zijn verhoudingsgewijs gering. Bovendien is er bij de Nederlandse energie-bedrijven al een grote efficiency, ook naar internationale maatstaven. Dus de extra kostenbesparing die door nog meer efficiency en rationalisatie over dat geringe deel van de kosten zou kunnen worden behaald, is klein. Dat weegt niet op tegen de hoge kosten van de splitsing. Volgens de minister vergt die elk jaar € 450 miljoen extra op de energierekening, plus eenmalig € 100 miljoen. Dat wordt uiteraard in de prijs doorberekend. Nog afgezien van de kosten van de CBL-claims tussen € 3 en 4 miljard.

• Bovendien, als de bedrijven splitsen, worden de afgesplitste delen, de energieopwekking en -verkoop, opgekocht door grote buitenlandse energiebedrijven, die al staan te trappelen. E-on topman Wulf Bernotat zei het luid en duidelijk:“We kijken naar kansen om onze klantenbasis uit te breiden. De overname van NRE  - in Eindhoven - was een goede eerste stap. Maar we kunnen meer doen. We wachten af hoe de splitsingsdiscussie zich in Nederland ontwikkelt.” (2 nov 2005, FD).

Anders gezegd: er blijven mogelijk in Europa maar 5 of 6 grote energiereuzen over. Slechts enkele daarvan zullen Nederland bestrijken. Denkt nou echt iemand dat die elkaar in Nederland gaan kapot concurreren ? In de economie hebben ze daar een mooie benaming voor:”oligopolie” (bijna-monopolie).

Hoe denkt de DTe (=NMa) de hoofdkantoren in Düsseldorf en Parijs de wacht te gaan aanzeggen? Kortom, met de bewering dat splitsing goed voor de consument is, verkoopt hij ons een knol voor een citroen.

 

4.         De consument zal er toch echt voor opdraaien

De minister zegt nu nog dapper dat de kosten van splitsing (1 x € 100 miljoen + € 450 miljoen p.j. + € 3 á 4 miljard eenmalig) niet op de consument mogen worden verhaald. Maar daar gaat hij helemaal niet over. Zelfs als hij kans zou zien te verbieden dat die kosten worden doorberekend aan de klant, komt hij alleen maar van de regen in de drup, want dan gaan energiebedrijven naar alle waarschijnlijkheid kapot. Dat zal zich als een schokgolf door de hele sector verplaatsen, met alle gevaren vandien. Zie Californië.

 

5.         Gedwongen splitsing is helemaal niet onvermijdelijk

De minister heeft ook meermalen gezegd dat gedwongen splitsing onvermijdelijk is. Maar aandeelhouders mogen nu al - geheel binnen de wet - de commerciële poot van de energiebedrijven verkopen. Splitsen op vrijwillige basis mag ook al lang. Dat bewijzen ook de splitsing en verkoop van NRE (in Eindhoven) aan het Duitse E.on en van Intergas (in Oosterhout) aan het Deense DONG. Alleen de netwerken verkopen, dat mag niet zonder toestemming van de minister. Dus heel die gedwongen splitsing is niet nodig. Aandeelhouders kunnen gewoon al cashen. Als ze zouden willen, maar de overgrote meerderheid wil dat niet.

 

6.         Opgeslokt worden is niet onvermijdelijk

De minister beweert dat de Nederlandse bedrijven toch wel zullen opgaan in grote Europese bedrijven en dus hier verdwijnen. Het voorstellen alsof  hier een natuurwet gaande is en dat wij daar willoos slachtoffer van dienen te zijn, is een verkeerde voorstelling van  zaken. Nederland heeft als aardgasproducent grote betekenis; is op energiegebied technisch en organisatorisch sterk en kan nog veel meer. Maar dat moet je dan wel willen. Brinkhorst overweegt niet eens de Nederlandse energiebedrijven te prikkelen tot het vormen van grote eenheden of tot de vorming van een nationale kampioen. Een nieuw Nederlands bedrijf dus dat de concurrentie in Noordwest-Europa aankan. De werknemers van de energiebedrijven (LME) zijn hier groot voorstander van.

 

7.         Cross Border Lease-claims zeer bedreigend. Maar de minister bedient zich van:

• dubbelzinnige adviseurs

• onjuiste adviezen

• een bewust verkeerde voorstelling van zaken

In parlementair stuk na parlementair stuk betoogt de minister dat niet hoeft te worden gevreesd voor schadeclaims van betekenis van Amerikaanse investeerders in onze netwerken en centrales als wij de bedrijven splitsen. Hij baseert zich op advies van een Nederlands advocatenkantoor (Nauta Dutilh) en een Amerikaanse advocatenkantoor (Chadbourne&Parke). Maar die werken juist ook voor Amerikaanse investeerders die mogelijk gaan claimen ! De tegenstander dus. De investeringen zijn omschreven in zgn. Cross Border Leasecontracten. Genoemde advocaten van de minister hebben ten behoeve van hun advisering geen individueel CBL-contract mogen inzien.

Dus wat is hun advies dan waard? De minister is herhaaldelijk gewezen op deze vreemde gang van zaken. Maar omdat die adviezen hem wel uitkwamen, heeft hij niet ingegrepen. Hij accepteert dus willens en wetens verkeerde informatie en stuurt die door naar het parlement.

De energiebedrijven hebben eind jaren negentig vrijwel de complete Nederlandse energie-infrastructuur via ingewikkelde juridische constructies aan Amerikaanse investeerders verkocht (en weer teruggehuurd), wat hen miljarden opleverde. Dat gebeurde met instemming van de politiek. Iedereen was blij met deze zogenoemde cross-border-leases (CBL’s), behalve de Amerikaanse fiscus. De Amerikaanse overheid heeft de investeerders in de VS inmiddels de revenuen van nieuwe Cross Border Leases (CBL’s) ontnomen, en is van plan dat ook te doen bij al bestaande contracten. Dus die investeerders willen zo snel mogelijk van hun contracten met de Nederlandse energiebedrijven af, maar de oogst nog wel gauw even binnenhalen. Splitsing zet daar de deur wagenwijd voor open. Zoals een delegatie van EZ op 12 januari in New York heeft moeten vaststellen.

Alle energiebedrijven hebben de minister en zijn ministerie herhaaldelijk en

uitgebreid geïnformeerd over de aan de splitsing onlosmakelijk verbonden risico’s voor een ongestoorde voortzetting van de Cross Border Lease-contracten.

• Per brief op 26 januari 2005

• Er is uitgebreid met EZ-ambtenaren gesproken op 16 februari en 1 juni 2005

• Er is gewaarschuwd tijdens een besloten hoorzitting in de Kamer op 15 juni 2005

• Er is zelfs door de Voorzitters van de Raden van Commissarissen van   Nuon en Essent gewaarschuwd, tijdens een openbare hoorzitting op 14    december 2005. Dezelfde hoorzitting waarin bankier en oud-minister van   Financiën Onno Ruding waarschuwde dat door het negéren van de CBL-   claims de basis werd gelegd voor een nieuwe parlementaire enquête.

• Ambtenaren van EZ zijn door Essent op 12 januari 2006 in New York in   contact gebracht met advocaten die het nogmaals hebben uitgelegd.

De minister is nu eindelijk zo ver, dat hij zegt dat alleen al de claim voor Essent € 435 miljoen kan zijn. Ook weer een opzettelijke verdraaiing van de feiten, want zijn ambtenaren weten inmiddels dat de risico’s voor Essent € 1,25 miljard bedragen. Dat staat ook gewoon in het jaarverslag van Essent, maar dat wordt niet genoemd in de betreffende brief van Brinkhorst aan de Kamer.

Daarbij komen de extra kosten van € 80 miljoen voor een ''letter of credit''. Brinkhorst rept van slechts € 1,6 tot 2,5 miljoen. Dit is weer totaal bezijden de waarheid.

Kortom, de minister heeft wat betreft de dreigende claims voor de hele energiesector dus nog ongeveer € 3 miljard aan schoorvoetende erkenning te gaan.

 

8.            Manipulatie met onderzoek over banenverlies aangetoond

Er waren al 4 onderzoeken gehouden naar de werkgelegenheidseffecten van splitsing en privatisering van de energiebedrijven en wel door de onderzoeks- en consultancybureaus Deloitte; Capgemini; Boston Consulting Group en Roland Berger. Toch heeft de minister nógmaals Capgemini aan het werk gezet.

Dit 5e onderzoek kon dan ook alleen maar als bedoeling hebben de inderdaad angstaanjagende voorspellingen van deze onderzoeken – variërend, maar een verlies aan werkgelegenheid dat kan oplopen tot 21.000 banen - te ondergraven. Zowel de begeleidende brief van de minister bij dit onderzoek dat naar de Tweede Kamer ging, als het persbericht van EZ zijn opgerekt om het beeld te vestigen van “niets aan de hand” tot ”Geen werkgelegenheidsverlies door splitsing energiebedrijven”.

Onderzoeker Berend Olde Rikkert van Capgemini-Consulting Services hekelde de dag erna al de verdraaiing van zijn rapport door minister Brinkhorst van Economische Zaken. In een mail van maandag 6 februari aan al degenen die hij voor zijn onderzoek had ondervraagd, toont hij glashelder aan waar de minister bewust een foute voorstelling van zaken geeft. Berend Olde Rikkert van Capgemini schrijft: “Minister Brinkhorst geeft in zijn persbericht niet het complete beeld. Met deze mail wil ik u in ieder geval het volledige beeld schetsen “.

 

9.           Manipulatie met website van EZ faalt jammerlijk

De werknemers van de energiebedrijven hebben een eigen website ingericht www.splitsingnee.nl Daar zijn  al meer dan 100.000 hits op gekomen. Het Ministerie van EZ vond die website kennelijk zo’n bedreiging dat zij zelf ook op de eigen website actief werd. EZ had daarom op 1 februari op zijn website www.minez.nl een vraag geplaatst over de voorgenomen gedwongen splitsing van energiebedrijven in een netwerkbedrijf en een verkoopbedrijf. EZ vroeg de bezoeker van de site:

• gelooft u dat daardoor banen verloren gaan ja/nee ?

• of begrijpt u de informatie over de splitsing nog niet erg  ja/nee ?

Toen de score op de vraag over vrees voor banenverlies door 94% van de bezoekers al met “ja” was beantwoord, heeft EZ deze vraag maar van zijn site afgehaald. Want op zoveel mensen die de splitsing somber inzagen zat de minister natuurlijk niet te wachten.

 

10.       Poging vooral Essent als boosdoener te bestempelen

Alle 4 grote energiebedrijven Eneco, Essent, Nuon  en DELTA hebben grote vrees voor de claims uit de VS. Voor elk bedrijf ligt dat anders, afhankelijk of en hoeveel centrales dan wel netten zijn verleasd. De minister dacht handig te zijn door in een van zijn recente brieven aan de Kamer te stellen dat niet de gehele sector, maar eigenlijk voornamelijk Essent een fors probleem heeft, en dan niet van €1,25 miljard maar van € 435 miljoen. Eigen schuld, dikke bult was de teneur. NUON zou ook wel problemen hebben, maar minder.

Energiebedrijf DELTA NV, verontwaardigd om deze manipulatie, schreef op 6 februari meteen een brief aan de Tweede Kamer en de minister.

DELTA betreurt het ten zeerste, zegt de brief, dat ten onrechte door minister Brinkhorst in zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer de indruk wordt gewekt dat er alleen serieuze problemen bij Essent en NUON zouden kunnen ontstaan. Want ook Delta zou financiële problemen krijgen bij splitsing. DELTA vreest een schadeclaim van €150-160 miljoen te moeten betalen.

Daarnaast is DELTA van mening dat de minister een niet reëel beeld geeft van de kosten van de bankgaranties die de sector zou moeten stellen om - misschien - Amerikaanse claims van zich af te houden. De door (bank) Kempen & Co gemaakte berekeningen van de kosten van de bankgaranties achten wij dan ook totaal niet reëel, zegt DELTA.

 

We laten het maar bij deze 10 voorbeelden.

Het LME typeert dit als een “keten van onwaarheden”.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht LME

Arnhem - 13 februari 2006

Wake bij EZ tegen “keten van onwaarheden”

Energiemedewerkers vragen Pechtold om een einde te maken aan de “vuile trucs” van Brinkhorst

Werknemers van de energiebedrijven hebben vandaag in een Open Brief minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing opgeroepen een einde te maken aan de “keten van onwaarheden” van minister Brinkhorst van Economische Zaken over de gedwongen splitsing van de energiebedrijven. Pechtold heeft zich onlangs uitgelaten over “vuile trucs” in de politiek en heeft gezegd dat in Den Haag alles 'veel vuiler en vunziger is dan mensen denken'.

Uw inzet om grenzen aan die vuile spelletjes te stellen, ondersteunen wij graag, zeggen de werknemers nu. Maar zou u dan eens kunnen beginnen met uw collega en partijgenoot Laurens-Jan Brinkhorst aan te pakken? Of mag een D’66-minister dan wél liegen?

Om symbolisch te verhinderen “dat nieuwe leugens het Ministerie van Economische Zaken kunnen verlaten”, hebben de medewerkers van de energiebedrijven een “wake” ingesteld bij de ingang van het ministerie. Zij vormen daar een menselijke ketting tegen “de keten van onwaarheden” van Brinkhorst.

De wake duurt maandag 13 februari zolang de Tweede Kamer vergadert over het splitsingsplan. Boven het ministerie cirkelt een vliegtuigje met de tekst:”Splitsing Nee”.

De medewerkers van de energiebedrijven doen dit, omdat zij menen te kunnen aantonen dat de minister van Economische Zaken drogredenen hanteert om de splitsing te rechtvaardigen en verder Kamer en publiek een rad voor ogen draait wat betreft de ernstige gevolgen. De energierekening kan er alleen maar door stijgen.

Elk van de besturen van de energiebedrijven NUON, DELTA en Essent, heeft zich afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer uiterst bezorgd getoond over de volkomen onderschatting en bagatellisering van de grote financiële risico’s voor de hele sector door de minister.

Zij hebben eenzelfde verzoek neergelegd in een petitie aan de Tweede Kamer. De werknemers o.l.v het LME (de vereniging van Ondernemingsraden) vragen de Kamer de beslissing over de splitsing uit te stellen en eerst nog eens over de energiesituatie in de wereld na te denken. Nederland moet juist worden omgebouwd naar een schonere en meer onafhankelijke energievoorziening. De energiebedrijven zijn daar dan hard bij nodig. Splitsen echter leidt tot uitverkoop aan (ongesplitste!) buitenlandse energiereuzen waar Nederland helemaal niets over te zeggen heeft.

”Wij als personeel zijn helemaal niet bang voor veranderingen of fusie. Maar zet e.e.a. in een perspectief van nieuwe groei. Verzwak onze bedrijven dan niet door splitsing”

“Niet voor niets hebben de 3 grote vakcentrales FNV, CNV en MHP op initiatief van het LME en met volle steun van de 4 Raden van Bestuur van ENECO, Essent, NUON en Delta bij uw Kamer een voorstel aangedragen om juist de werkgelegenheid te vergroten in plaats van te verkleinen”, aldus het LME.

• Tien voorbeelden van misleiding

Het LME geeft in zijn Open Brief aan Pechtold en in de Petitie aan de Tweede Kamer 10 voorbeelden van de systematische misleiding door minister Brinkhorst in het splitsingsdossier.

  1. Benadeling van concurrenten is helemaal niet aangetoond.
  2. Aandeelhouders zijn niet vóór, maar in meerderheid juist tegen verkoop van aandelen of hebben nog niet beslist.
  3. Er ontstaat juist mínder concurrentie door splitsing, niet méér.
  4. De consument zal toch echt voor de miljardenverliezen moeten opdraaien.
  5. Gedwongen splitsing is niet onvermijdelijk.
  6. Opgeslokt worden is niet onvermijdelijk.
  7. Cross Border Lease-claims zijn zeer bedreigend. Maar de minister bedient zich van dubbelzinnige adviseurs; onjuiste adviezen en een bewust verkeerde voorstelling van zaken.
  8. Manipulatie met onderzoek over banenverlies.
  9. Manipulatie met de website van EZ, die jammerlijk faalde.
  10. Een poging om alleen Essent als probleemgeval te bestempelen.

We laten het maar bij deze 10 voorbeelden, zegt het LME. Wij noemen dit “een keten van onwaarheden”.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++