www.splitsingnee.nl

Onze medestanders

De splitsing van energiebedrijven is een heilloos plan, vinden de medewerkers van deze bedrijven. En daarin staan ze niet alleen. 

 

A. Jongerius, R. Paas en A. Verhoeven namens de vakcentrales FNV, CNV en MHP:

"Ook de grote Nederlandse vakcentrales hebben grote moeite met het voornemen tot snelle splitsing van energiebedrijven. Er wordt een onomkeerbaar besluit genomen dat niet spoort met een reeks nieuwe ontwikkelingen die zich nog niet hadden aangediend toen het wetsvoorstel werd ontwikkeld. Zo willen de meeste aandeelhouders niet van de aandelen af en komen consumenten in de problemen vanwege hoge energierekeningen." Lees meer in de brief aan de Tweede Kamer.

 

Ewout Irrgang, Tweede-Kamerlid SP:

"De SP is van mening dat de splitsing van leverings- en netwerkbedrijven onwenselijk is, en dat de bestaande energiedistributiebedrijven duurzaam in handen van de overheid moeten blijven. We zouden inmiddels ook wat geleerd moeten hebben van de spoorwegen, waar aan het eind van de vorige eeuw de NS is opgesplitst in Prorail (verantwoordelijk voor de infrastructuur), NS Reizigers (reizigersvervoer), Railion (goederenvervoer, in concurrentie met enkele kleine bedrijven), NS stations en NS Vastgoed. De Berlijnse muren die onder Paars 2 gebouwd zijn hebben gezorgd voor een lagere punctualiteit, een informatiechaos bij verstoringen van de normale dienstregeling en zwarte pieten tussen de nieuwe bedrijven, nu duidelijk wordt dat de reiziger niet beter, maar slechter af is.

Steeds meer gemeentelijke en provinciale aandeelhouders, die aanvankelijk wel hun aandelen wilden cashen, beginnen in te zien dat we onze energiesector aan het verkwanselen zijn. De werknemers, verenigd in actiecomité LME, zijn tegen splitsing. De energiebedrijven zelf zijn tegen. Blijkens opinieonderzoek zien de klanten het niet zitten. Alleen dit kabinet en een Kamermeerderheid ziet het nog zitten. Het lijkt de discussie over de Europese grondwet wel."

 

Jacques Suurmond, Gedeputeerde (Energie en Milieu) Provincie Zeeland:

“De verwachting is dat er na splitsing geen zelfstandige energiebedrijven in Nederland meer kunnen bestaan. Als buitenlandse energiebedrijven de huidige bedrijven overnemen, leidt dat niet tot versterking van de concurrentie in Nederland en Europa. Een prijsstijging voor de klanten kan daar het gevolg van zijn.” Volgens Suurmond zijn er alternatieven voor de splitsingsplannen. “We kunnen leveringszekerheid ook waarborgen door wettelijke regels en een toezichthouder die de naleving controleert. Daar is geen afsplitsing van eigendommen voor nodig. De Directie Toezicht Energie kan daar een belangrijke rol in spelen. Lagere energietarieven kunnen we bereiken door kostenbesparingen, onder meer door de efficiency te verhogen, en wat meer terughoudendheid van de overheid op fiscaal gebied.”

 

Lodewijk de Waal, voormalig voorzitter FNV:

“Hier zijn brede belangen voor onze economie mee verbonden. Hoe gaan we de Europese concurrentie zo sterk mogelijk in, of maakt het splitsingsbeleid het leven voor de Nederlandse bedrijven zo moeilijk, dat we straks alleen nog afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. En hoe erg is dat? Belangrijk is natuurlijk ook wat de voornemens van het kabinet betekenen voor werkgelegenheid in de sector. En daar bestaat in ieder geval grote zorg over.”

 

Onno Ruding, oud-minister van Financiën:

“Als ik nu minister was, zou ik tegen de splitsing zijn vanwege de dreiging van Amerikaanse schadeclaims. Beleggers uit dit land zullen zich terugtrekken uit de zogeheten ‘cross border lease-constructies’ die ze met onze energiebedrijven zijn aangegaan. Splitsing brengt extra onzekerheid voor deze beleggers, met grote schadeclaims tot gevolg. De Nederlandse burgers betalen straks het het gelag. Dit beleid legt de basis voor een toekomstige parlementaire enquête.”

 

Theo Quist, bestuurder CNV Publieke Zaak:

“Ik vrees dat buitenlandse bedrijven op de loer liggen om de Nederlandse energiebedrijven op te kopen. Wrang is dat zij wel de stroomnetten in hun eigen land in bezit hebben. In plaats van de energiesector een kans te geven op de Europese markt, worden de Nederlandse bedrijven hapklare brokken voor de buitenlandse concurrentie.”

 

Onno Hoes, Gedeputeerde Economische Zaken Provincie Noord-Brabant:

“Brabant, groot aandeelhouder van Essent, heeft ervoor gekozen dat splitsing noch privatisering op dit moment verstandig zijn. Een deel van de Kamer begreep dat niet. Maar waarom kunnen politici in Den Haag zo moeilijk omgaan met voortschrijdend inzicht? Brabant wil gewoon de komende jaren de vinger aan de pols houden als het gaat om de administratieve organisatie, de investeringen in duurzame energie, de werkgelegenheid ontwikkeling etc. en bovendien willen wij ons nu nog sterke bedrijf niet laten verzwakken ten opzichte van sterke buitenlandse partijen. Wij houden ons bedrijf graag in eigen hand. Zelfs Brussel vindt het niet nodig dat we ons bedrijf splitsen in een netwerkbedrijf enerzijds en een productie en leveringsbedrijf aan de andere kant.”

 

Dieter Helm, universiteit van Oxford en adviseur energiezaken van de Britse premier Blair:

“Ik kom tot de conclusie dat de argumenten voor afgesplitst eigendom van distributienetwerken verre van overtuigend zijn en dat er een aantal nadelen en ongetwijfeld onbedoelde gevolgen aan kunnen kleven. Het ligt niet voor de hand dat dit veel zal bijdragen aan concurrentie op de levering of op de productie, en de druk om te concurreren zou door het gelijktijdig ingezette beleid ten aanzien van fusies wel eens kunnen afnemen.”

 

Het Centraal Planbureau:

“Er bestaat een risico dat de bestaande leaseconstructies tot grote kosten leiden."

"Eigendomssplitsing is (per definitie) een drastische manier om meer concurrentie op de groothandelsmarkt te krijgen en helderder scheidingen te krijgen tussen commerciële en gereguleerde activiteiten en tussen overheid en de marktsector. Gezien het risico van grote kosten en onzekerheid over de hoogte van de baten, vormt betere benuttig van de huidige instrumenten een mogelijke alternatieve route.”

 
SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam:

“Het is duidelijk dat de volledige splitsing, de meest vergaande vorm dus, waarvoor de overheid lijkt te kiezen uitsluitend een ultimum remedium kan en mag zijn. Er zijn immers alternatieve en minder ingrijpende instrumenten beschikbaar.”

 

Provincie Noord-Brabant:

 “Als grootaandeelhouder van Essent zijn wij tegen deze gedwongen splitsing. Wij vinden dat er pas op de plaats gemaakt moet worden en splitsing niet verplicht moet worden. De financiële gevolgen zijn niet of niet voldoende kenbaar en beheersbaar en daarmee onverantwoord, de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn maatschappelijk onverantwoord en er zijn geschikte alternatieven via aanscherping van de huidige wetgeving, waarmee onherstelbare schade wordt voorkomen. De vraag is of wetgeving bijdraagt aan het doel dat we gezamenlijk nastreven. Op dit moment ontbreekt het nog aan een eenduidig beeld over de toekomstige marktsituatie bij splitsing. Laten we daar eerst meer zekerheid over hebben voordat met dit wetsvoorstel een onomkeerbare situatie ontstaat, die grote en onomkeerbare gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, de Nederlandse economie en daarmee ook de consument raakt.”